1. การปรับปรุงหลักเกณฑ์เเละวิธีการย้ายผู้บริหาร
2. หลักเกณฑ์เเละวิธีการให้ข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ ว17
3. หลักเกณฑ์เเละวิธีการให้ข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ว21
4. การเเก้ไขหลักเกณฑ์เเละวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. หลักเกณฑ์เเละวิธีการย้ายข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา
6. การปรับปรุงกรอบระยะเวลาในการย้ายข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา
7. การเเก้ไขหลักเกณฑ์เเละวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา
9. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู
10. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
11. รายละเอียดการดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู.pdf