นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) 

โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายัง  โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง ดังนี้


1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด  โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดงจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริกาเท่าที่จำเป็น ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของบุคลากรข้าราชการภาครัฐโดยขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ท่านใช้บริการ

2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล  โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดงจะเก็บรวบรวม รักษา และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ และการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และภารกิจของ โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. ข้อจำกัดในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้  โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง จะมิให้มีการเปิดเผย หรือแสดง หรือทำให้ปรากฏในลักษณะอื่นใดซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือเป็นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้กระทำได้  

4. โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สามเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น การเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์ เป็นต้น

5. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล  โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดงมีการใช้มาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ  โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง ได้จำกัดการเข้าใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพียงเจ้าหน้าที่โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง ที่เกี่ยวข้อง

6.การปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับ  โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง  โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดงกำหนดให้เจ้าหน้าที่  โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง ที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญและรับผิดชอบในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ  โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง