โครงการพัฒนาบุคลากร

การดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 64.pdf

การสรรหา/จ้างลูกจ้างชั่วคราวจาก เงินงบประมาณ

จ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ -1.pdf
จ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ -2.pdf