เหมาปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร สปช.103-26 โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง.pdf