การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน โดยความร่วมมือของผู้บริหาร คณะครู ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน

การแนะแนวการศึกษาต่อ

การนิเทศจากหน่วยงานต้นสังกัด