พรบ.-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-2546 พรบ.-ระเ […]

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ […]

👨‍⚖️ รัฐธรรมนูญ/พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฏีกา

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

2. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม

3. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

4. พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

5. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม

6. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

7. พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

8. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม

9. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

10. พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

11. พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556

12. พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

13. พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

14. พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และแก้ไขเพิ่มเติม

15. พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

16. พรบ.ลูกเสือ พ.ศ.2551

17. พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

18. พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

19. พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

20. พรบ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562

21. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

22. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562

👨‍⚖️ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

👨‍⚖️ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

👨‍⚖️ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562

2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563

👨‍⚖️ กฎ ก.ค.ศ.

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอานาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561

👨‍⚖️ หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์และวิธีการ

หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี 2561

หน้าแรก