6 - รายงานขอซื้อขอจ้าง.pdf
7 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ.pdf
9 - หนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง.pdf
10 - ร่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
14 - ใบตรวจรับ.pdf