การรับการนิเทศ ติดตามตรวจเยี่ยม ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา

การทำ MOU ระหว่างผู้บริหารฯ กับ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

รณรงค์ปลูกต้นไม้ประจำจังหวัดชัยภูมิ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี

ลงนามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศประจำปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม