ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของผู้บริหาร 64.pdf