พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๔๖

พรบ.-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-2546.pdf

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๕๓

พรบ.-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-2553.pdf

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่พ.ศ.๒๕๖๒

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉบับที่-3-พ.ศ.-2562.pdf