กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖

กฎกระทรวง-แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-พ.ศ.-๒๕๔๖.pdf

กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖

กฎกระทรวง-กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา-พ.ศ.-๒๕๔๖.pdf

กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาฯ พ.ศ.๒๕๔๗

กฎกระทรวง-กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาฯ-พ.ศ.๒๕๔๗.pdf

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

กฎกระทรวง-แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-พ.ศ.-๒๕๔๖.pdf